Algemene voorwaarden Zupgo

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Zupgo, handelsnaam van Rittershaus IT B.V. (hierna “Zupgo”) te Utrecht en haar wederpartijen ("Opdrachtgever").

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Zupgo alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Offerte en aanvaarding

 1. Zupgo stelt na het invullen van het bestelformulier op de site een offerte of orderbevestiging op waarin Zupgo aangeeft welke diensten en werkzaamheden Zupgo levert ("de Diensten") Zupgo aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn (uitsluitend de in de offerte of orderbevestiging aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend).

 2. In het algemeen omvatten de Diensten het online aanbieden, instellen en eventueel aanpassen van een bedrijfsadministratiesysteem op verzoek van Opdrachtgever, en al hetgeen daarmee samenhangt . Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld staat.
 1. Een offerte is vrijblijvend en geldig 14 dagen na verzending, tenzij anders is aangegeven in de offerte. Zupgo kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Zupgo daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard. Een orderbevestiging is bindend als Opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst en akkoord is gegaan met de voorwaarden op de website van Zupgo.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Zupgo, of wanneer Zupgo de orderbevestiging verstuurd naar het door Opdrachtgever aangegeven adres of email adres.
 1. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Zupgo werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Zupgo verzoekt bepaalde diensten te leveren of werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten, zoals door het invullen van het bestelformulier op de website.
 1. Zupgo zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.

Levering van de Diensten

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen dé Diensten zo spoedig mogelijk
  door Zupgo uitgevoerd worden conform de offerte daarbij rekening houdend met
  redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zupgo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Zupgo worden verstrekt.
 3. Opdrachtgever zal Zupgo toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhosting accounts) die Zupgo redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.
 4. Zupgo garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Zupgo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te verrichten door derden. Zupgo is en blijft naar Opdrachtgevers toe de verantwoordelijke.
 5. Zupgo is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheid heeft weggenomen.
 6. Tenzij anders is overeengekomen is Zupgo geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien
  Zupgo deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever.
 7. Zupgo heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Zupgo niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
 8. Zupgo zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever tijdens kantooruren binnen 4 uur te reageren, tenzij anders afgesproken.

Ontwikkeling van werken

 1. Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto's, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo's of huisstijlen (hierna: "Werken"), heeft Zupgo, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

 2. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid van een correcte naleving van de  betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.

Oplevering en aanvaarding

 1. Zupgo zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen veertien dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 3. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring ven het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn. 
 4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Zupgo zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Zupgo doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom veertien dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 5. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Zupgo een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever als de Werken buiten het door de Opdrachtgever gekozen pakket van Zupgo vallen de daadwerkelijk door Zupgo gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag.  Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
 6. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Zupgo het gebrek kende of had moeten kennen ten tijden van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook. 

Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of Werken berusten uitsluitend bij Zupgo of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte of opdrachtbevestiging vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend. Voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de  materialen dan buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 50.000 per inbreuk makende handeling betalen aan Zupgo. Dit doet niets af aan het recht van Zupgo om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk doen beëindigen.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt. 
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te ter verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de materialen. 

Prijzen en betaling 

 1. Opdrachtgever is voor de Diensten de in de offerte of opdrachtbevestiging vermelde vaste bedrag(en) verschuldigd. Voor de Diensten die binnen een door Opdrachtgever gekozen pakket vallen is Opdrachtgever verplicht om uiterlijk twee weken na orderbevestiging te betalen, en hierna twee weken voor het begin van een nieuwe betaaltermijn (meestal een maand of een jaar) voldaan te hebben. Bij overige opdrachten is Opdrachtgever is 30% verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden en het resterende bedrag op het moment dat het werk verricht is. Aanbetalingen zijn verschuldigd zodra Zupgo meldt dat het werk zal beginnen. Overige bedragen worden alleen in rekening gebracht indien elders in deze algemene voorwaarden vermeld is.
 2. Zupgo zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur, elektronisch of per post, sturen aan Opdrachtgever. 
 3. De betalingstermijn van facturen is veertien dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. 
 4. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Zupgo te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Zupgo de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Zupgo blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste bedrag alsnog te voldoen. 
 5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is Zupgo in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50 in rekening te brengen. 
 6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. Zupgo zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. Zupgo mag de kennis die is opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voorzover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden. 
 4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke  karakter van de informatie. 

Aansprakelijkheid

 1. Zupgo is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomsten en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Zupgo voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 3. In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat Zupgo is gehouden te vergoeden gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Zupgo. 
 4. De aansprakelijkheid van Zupgo wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Zupgo direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming  weg te nemen en Zupgo ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zupgo in staat is adequaat te reageren. 
 5. In geval van overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internetverbindingen, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onrusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Zupgo door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Zupgo kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn aangegeven in de offerte of orderbevestiging, en stilzwijgend verlengd met dezelfde periode.

 2. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.

 3. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Zupgo gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Zupgo is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 4. De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 

Wijzigingen in overeenkomst

 1. Zupgo is gerechtigd de overeenkomst eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Indien deze wijziging invloed hebben op de Diensten waar Opdrachtgever gebruik van maakt dient Zupgo minstens dertig dagen voor de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
 2. Indien Opdrachtgever binnen periode bezwaar maakt, zal Zupgo overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Zupgo zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Zupgo bezwaarlijke niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
 3. Zupgo mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen of bepaling van derde partijen waar Zupgo geen invloed op uit kan oefenen. Tegen degelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken. 
 4. Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen. 

Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Zupgo gevestigd is.
 2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven. 
 3. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 4. De door Zupgo ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever. 
 5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en haar verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Zupgo steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.


Gebruiksvoorwaarden Zupgo Online

De dienst "Zupgo Online" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door Zupgo, een handelsnaam van Rittershaus IT (hierna “Zupgo”). Aan het gebruik van Zupgo Online zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Zupgo Online te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Zupgo BV schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1         Met Zupgo Online kunt u uw bedrijfsadministratie voeren. Deze dienst is alleen voor u bestemd voor die modules en die gebruikers waar een overeenkomst is afgesloten. U mag nadrukkelijk geen toegang geven tot uw account of via uw account toegankelijke (reserve)kopieën.

1.2         Om Zupgo Online te kunnen gebruiken, moet zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond controleert Zupgo of uw aanvraag wordt goedgekeurd. U ontvangt hiervan bericht. Zupgo mag zonder opgave van reden een nieuwe aanmelding weigeren. Daardoor komt er geen overeenkomst tot stand.

1.3         U dient de toegang tot de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Zupgo mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen tenzij u bij Zupgo heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4         Met het gebruik van Zupgo online gaat u ook akkoord met de voorwaarden voor het gebruik van Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, beschreven in het document “MBS (EULA) - GP 2013_NAV 2013 R2 - RTM License - Apr2014 - Dutch.pdf”

Artikel 2 Gebruiksregels

2.1         Het is verboden Zupgo Online te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2.       In het bijzonder is het verboden Zupgo Online te gebruiken voor de opslag van bestanden in strijd met relevante auteurswetgeving, of om anderen dan uzelf toegang te geven tot de opgeslagen bestanden. In geval van een bedrijfsmatig account geldt dit verbod niet voor collega's.

2.3.       Het is verboden om Zupgo Online te gebruiken met meer dan het aantal overeengekomen gebruikers.

2.4.       Indien Zupgo constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Zupgo zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.5         Indien naar het oordeel van Zupgo hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Zupgo of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Zupgo gerechtigd alle maatregelen te die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar afte wenden dan wel te voorkomen.

2.6         Zupgo is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1         Zupgo spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2         Zupgo onderhoudt Zupgo Online actief. lndien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van beschikbaarheid zal Zupgo dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en niet vooraf aangekondigd.

3.3         Zupgo zal van tijd tot tijd de functionaliteit van Zupgo Online aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist  Zupgo zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1         De dienst Zupgo Online, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen website is het intellectueel eigendom van Zupgo. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Zupgo, behalve in de gevallen waarin dat
wettelijk is toegestaan.

4.2         Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Zupgo heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3         Indien u informatie stuurt naar Zupgo, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert. Zupgo zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Zupgo Online, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Zupgo daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Zupgo BV zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1         Aan het gebruik van Zupgo is een vergoeding per periode verbonden. Deze periode kan per kalendermaand of per kalenderjaar zijn. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan, uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de periode.

5.2         Alle door Zupgo gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

5.3         Betaling kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening Zupgo, via een bankmachtiging, of volgens betaalinstructies op de website.

5.4         Omdat de dienst direct geleverd wordt en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

5.5         Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting voldoet heeft Zupgo het recht haar verplichtingen op te schorten en toegang tot de software en diensten te blokkeren. De overeenkomst kan worden ontbonden door Zupgo als u na ingebrekestelling nog steeds nalaat uw verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

5.6         Alle kosten die Zupgo maakt doordat u uw betalingsverplichtingen niet nakomt zijn voor uw rekening,

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1         Behoudens in geval Van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Zupgo beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan moment van de sehadebrengende gebeurtenis.

6.2         Zupgo is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3         Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Zupgo meldt.

6.4         In geval van overmacht is Zupgo nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van de internet verbinding, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1         Deze gebruiksvoorwaarden gaan in zodra u de login gegevens ontvangt via email en loopt dan een kalendermaand of een kalenderjaar, afhankelijk van de gekozen dienst.

7.2         Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u na stilzwijgende verlenging op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur opzeggen met een opzegtermijn van drie weken.

7.3         Zupgo kan de overeenkomst zonder opgaaf van reden beëindigen, met in acht neming van een opzegtermijn van 30 dagen.

7.4.       Op verzoek en tegen betaling van de kosten die Zupgo hiervoor maakt kunt u de data ontvangen die u heeft opgeslagen ontvangen elektronische vorm.

7.5.       Bij beëindiging van de dienst zal u geen toegang meer hebben tot uw gegevens. Zupgo zal bij beëindiging geen vergoedingen betalen aan u.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1         Alle prijsopgaven en aanbiedingen, op de website of elders, zijn vrijblijvend en herroepbaar.

8.1         Zupgo mag deze voorwaarden en prijzen met ingang van een nieuwe betaalperiode aanpassen.

8.2         Zupgo zal de wijzigingen en aanvullingen minstens dertig dagen voor de inwerkingtreding aankondigen op de website zodat u zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3         Indien u een wijziging or aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden of prijzen.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1         Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2         Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Zupgo Online worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar Zupgo is gevestigd.

9.3         Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4         De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Zupgo wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5         Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6         Zupgo is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.